لودر سایت

راه های ارتباطی با ما:

برای ارتباط با ما و ارسال فایل صوتی قصه ها یا فایل متنی تایپ شده ی قصه هاتون، میتونید از کانال های ارتباطی زیر استفاده کنید!

برای ضیط صداتون زمان قصه گفتن می باید به مواردی توجه شود:

فرم ارسال آثار: